Zmiany obowiązujące od 2 stycznia 2018r.

Uprzejmie Państwa informujemy, iż z dniem 02 stycznia 2018r. wchodzą w życie nowe regulacje wewnętrzne Banku dotyczące funkcjonowania rachunków bankowych dla osób fizycznych. Istotne zmiany polegają na:

 1. Wprowadzeniu odrębnego „Regulaminu kart debetowych”, w miejsce uregulowań zawartych w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych”.
 2. W „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych wprowadzono ponadto następujące zmiany:
 • wdrożono obowiązek informowania przez Bank Klientów w zakresie opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym;
 • wycofano z oferty pakiet ROR Świadczeniobiorca;
 • wprowadzono do oferty pakiet ROR Senior w ramach międzybankowej promocji „Wygodne Konto dla Klientów ZUS”;
 • umożliwiono dostęp elektroniczny do rachunku oszczędnościowego KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE jedynie w ramach dostępu elektronicznego do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego;
 • dodano szczegółowe postanowienia dotyczące zasad oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych;
 • w związku z wdrożeniem „Usługi SMS”, wycofano z oferty „Telefoniczną usługę na hasło”;

3. W „Taryfie prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów detalicznych”:

 • uwzględniono nowy pakiet ROR Senior;
 • ujednolicono wysokość prowizji za wypłatę gotówki w bankomatach nie należących do Banku, zrzeszenia Banku BPS SA oraz innych banków, z którymi Bank zawarł odrębne umowy (nie dotyczy pakietów: ROR Standard, ROR Electro i ROR VIP). Aktualna wysokość wynosi 3% od kwoty wypłaty, nie mniej niż 5 zł;
 • wprowadzono usługę przesyłania do ZUS/KRUS dyspozycji Posiadacza rachunku przekazania świadczenia ZUS/KRUS na rachunek w Banku;
 • wprowadzono ubezpieczenie assistance dla Posiadaczy pakietu ROR Senior;
 • udostępniono Klientom usługę przelewów natychmiastowych Express Elixir;
 • wprowadzono prowizję za wpłaty i wypłaty gotówkowe w kasach Banku dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w pakietach ROR Electro i ROR VIP oraz dokonywanych przez osoby trzecie.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych, Regulamin kart debetowych oraz Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów detalicznych, stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Jednocześnie informujemy, iż:

Posiadacz rachunku ma prawo przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
Jeżeli Posiadacz rachunku zgłosi sprzeciw w zakresie proponowanych zmian, ale nie dokona wypowiedzenia umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.
Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją.

Załączniki:
1. Pismo informacyjne
2. Regulamin kart debetowych
3. Regulamin rachunków dla osób fizycznych
4. Taryfa prowizji i opłat

Kursy walut

Kursy walut2018-12-14 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1612
1 USD3.6874
1 CHF3.6726
1 GBP4.6127
więcej

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
Redyskonto Weksli NBP 1,75
Lombardowa NBP 2,50
więcej