Gwarancja de minimis

Podstawowe informacje

Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim udziela mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, kredytów obrotowych i inwestycyjnych, z zabezpieczeniem w postaci gwarancji spłaty kredytu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis

Przedmiotowa Umowa została zawarta w ramach rządowego programu "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK".

Kredytobiorcy mogący skorzystać z gwarancji BGK:

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający status rezydenta, dla których Bank dokona pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

  1. Kredyty obrotowe:
  • kredyt w rachunku bieżącym
  • kredyt obrotowy - nieodnawialny w rachunku kredytowym
  • kredyt obrotowy - rewolwingowy w rachunku kredytowym

2. Kredyty inwestycyjne.

Przedmiot kredytowania

Kredyty obrotowe objęte gwarancją BGK de minimis udzielane są na bieżące finansowanie działalności gospodarczej lub na inne cele rozwojowe. Dla kredytów inwestycyjnych objętych gwarancją BGK de minimis przedmiot kredytowania dotyczy finansowania nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego przedsiębiorcy z zastrzeżeniem, że kredyt nie będzie przeznaczony na inwestycje kapitałowe, a środki z kredytu nie mogą być przeznaczone na zakup instrumentów finansowych, zakup wierzytelności oraz zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wysokość gwarancji BGK

Gwarancja zabezpiecza 60% kwoty udzielonego kredytu, przy czym maksymalna kwota gwarancji to aż 3 500 000zł.

Dodatkowo maksymalna wysokość gwarancji uzależniona jest od wielkości pomocy de minimis, którą otrzymał Kredytobiorca. Łączna wartość pomocy de minimis przyznana jednemu Kredytobiorcy nie może przekroczyć 200 000 EUR (dla podmiotu działającego w sektorze transportu drogowego 100 tys. EUR).

Waluta udzielanych kredytów

Kredyty udzielane są wyłącznie w PLN.

Okres ważności gwarancji

Gwarancja udzielana jest maksymalnie:

  • na okres 27 miesięcy  - dla kredytów obrotowych
  • na okres 99 miesięcy  - dla kredytów inwestycyjnych

ale nie może być dłuższa niż okres kredytu wydłużony o 3 miesiące.

Zasady uzyskania gwarancji BGK

Wszystkie formalności związane z uzyskaniem gwarancji BGK wraz z oceną zdolności kredytowej dokonywane są w Banku. Firma składa wniosek o udzielenie gwarancji wraz ze stosownymi oświadczeniem np. o posiadanym statusie małego i średniego przedsiębiorstwa. W przypadku pozytywnej decyzji kredytowej Banku, pozostałe wymagane przez BGK dokumenty m.in weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa, oświadczenia o poddaniu się egzekucji dostarczane są przez Klienta przy podpisaniu umowy kredytowej.

Opłaty

deminimis

Dla kredytów inwestycyjnych i obrotowych opłata prowizyjna wynosi 0,5% kwoty gwarancji za każdy roczny okres gwarancji.

Kontakt

Osobiście
w placówce
Kontakt
telefoniczny

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji. Placówki i bankomaty

Zachęcamy do kontaktu z nami pod numerami:

+48 83 352 70 58

Kontakt możliwy jest również pod nr fax:

+48 83 352 70 59

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
Redyskonto Weksli NBP 1,75
Lombardowa NBP 2,50
więcej