Rachunek płatny na każde żądanie

Rachunek płatny na każde żądanie

Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową.

Rachunek dla osób fizycznych będących rezydentami, szkolnych kas oszczędnościowych oraz pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Wpłaty na książeczkę:

 1. Minimalna wysokość wpłaty na książeczkę wynosi 100 PLN,
 2. Wpłaty na książeczkę mogą być dokonywane w formie:
 • gotówkowej,
 • bezgotówkowej: przelewem z rachunków bankowych.

Wypłaty z książeczki:

 1. Wypłaty z książeczki dokonywane są gotówkowo do rąk osoby uprawnionej.
 2. Osoba uprawniona podejmująca wkład obowiązana jest przedłożyć książeczkę oraz okazać ważny dokument stwierdzający tożsamość i złożyć w obecności pracownika Banku podpis na dokumencie wypłaty.
 3. W przypadku, gdy osobą podejmującą wkład jest opiekun lub kurator - wymagane jest również postanowienie sądu o ustanowieniu opieki lub kurateli.
 4. W placówkach Banku wypłata z rachunku płatnego na każde żądanie może być dokonana bezgotówkowo, po złożeniu przez osobę uprawnioną dyspozycji przelewu wraz z książeczką.

Pliki do pobrania:

Rachunek płatny na każde żądanie dla Rad Rodziców

Rachunek płatny na każde żądanie w złotych dla osób fizycznych będących członkami Rad Rodziców i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Rachunek dla rad rodziców, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich itp.

Rachunek służy do gromadzenia środków pieniężnych w złotych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.Rachunek ma charakter umiejscowiony, co oznacza, że jego obsługa wykonywana jest wyłącznie przez placówkę Banku prowadzącą rachunek.

Pliki do pobrania:

Rachunek płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych

Rachunek płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych

Bank otwiera i prowadzi rachunki płatne na każde żądanie w następujących walutach wymienialnych: EUR, USD, GBP.

Wpłaty na rachunki oraz wypłaty z tych rachunków mogą być dokonywane tylko w następujących walutach: EUR, USD, GBP, PLN.

Minimalna wysokość wkładu oraz wpłat na rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie wynosi:

 • dolar amerykański(USD) - 20USD
 • euro (EUR) - 20EUR
 • funt brytyjski (GBP) - 20 GBP

Pliki do pobrania:

Przekazy w obrocie dewizowym przychodzące i wychodzące, będą realizowane do godziny 16.00. Przekazy otrzymane po tej godzinie będą traktowane jak otrzymane następnego dnia roboczego.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
Redyskonto Weksli NBP 1,75
Lombardowa NBP 2,50
więcej