Reklamacje

Informacja o możliwości złożenia skargi lub reklamacji

Klient Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim zwanego dalej Bankiem ma możliwość złożenia skargi lub reklamacji, czyli wystąpienia zawierającego zastrzeżenia dotyczące świadczonych usług lub działalności Banku, a Bank ma obowiązek rozpatrzenia skargi lub reklamacji według poniższych zasad:

 1. W celu umożliwienia Bankowi rzetelnego rozpatrzenia skarg i reklamacji, Klient powinien zgłosić skargę lub reklamację niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia. Do złożonej skargi lub reklamacji Klient powinien dołączyć wszelkie dokumenty związane z przedmiotem reklamacji.
 2. W przypadku skarg lub reklamacji dotyczących transakcji dokonanych przy użyciu kart płatniczych Bank rozpatruje skargi i reklamacje złożone w terminie do 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku lub od dnia, w którym transakcja miała być wykonana.
 3. Skarga lub reklamacja powinna zawierać istotne dla rozpatrzenia sprawy zastrzeżenia oraz dane adresowe Klienta.
 4. Klient może złożyć skargę lub reklamację w następującej formie:
  1) Pisemnej – złożone osobiście w jednostce organizacyjnej Banku, albo wysłane przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529).
  2) Telefonicznie.
  3) Osobiście – podczas wizyty klienta w jednostce organizacyjnej.
  4) Za pomocą poczty elektronicznej - jeżeli adres poczty elektronicznej został przekazany przez klienta Bankowi i można bezspornie zidentyfikować na jego podstawie klienta.
 5. Bieg terminu rozpatrywania skargi lub reklamacji rozpoczyna się w dniu jej wpływu do Banku.
 6. Klient może złożyć skargę lub reklamację przez pełnomocnika. Wymagane jest pełnomocnictwo w zwykłej formie pisemnej, podpisane zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Banku.
 7. Skarga lub reklamacja przekazana do Banku jest rozpatrywana w sposób zapewniający wydanie niezależnego i obiektywnego rozstrzygnięcia kwestii zgłoszonej przez Klienta.
 8. Bank udziela odpowiedzi na skargę lub reklamację Klienta w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
 9. W uzasadnionych przypadkach, gdy z uwagi na złożoność sprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin 30 – dniowy rozpatrzenia reklamacji lub skargi nie może zostać dotrzymany, Bank przed upływem tego terminu, informuje pisemnie Klienta o:
  1) przyczynie opóźnienia;
  2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone;
  3) wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi.
 10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, termin rozpatrzenia reklamacji lub skargi i udzielenia odpowiedzi przez Bank nie może być dłuższy niż 60 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania.
 11. Odpowiedź na skargę lub reklamację jest udzielana w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Papierowe powiadomienie o sposobie rozpatrzenia skargi lub reklamacji wysyłane jest za pośrednictwem operatora pocztowego, bądź w innej formie wskazanej przez klienta. W przypadku braku uzgodnień w tej sprawie Bank udziela odpowiedzi na skargi i reklamacje w formie papierowej na wskazany przez klienta adres korespondencyjny. Udzielenie odpowiedzi na skargę lub reklamację w formie elektronicznej możliwe jest tylko na wniosek klienta w sytuacji, gdy treść tej odpowiedzi nie naraża Banku na postawienie zarzutu o ujawnieniu tajemnicy bankowej osobom nieuprawnionym.
 12. Bank nie pobiera opłat za przyjęcie i rozpatrzenie skargi lub reklamacji.
 13. W przypadku nie uwzględnienia roszczeń klienta w treści odpowiedzi, należy również zawrzeć pouczenie wskazujące na możliwość złożenia odwołania do:
  a) Zarządu Banku;
  b) Arbitra Bankowego – w przedmiocie roszczeń nie przekraczających 8000 zł;
  c) Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego;
  d) Rzecznika Finansowego;
  e) Sądu powszechnego w drodze powództwa cywilnego.
 14. Klient będący konsumentem ma prawo złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz. U. z 2016r. poz. 630).
 15. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, adres korespondencyjny Urzędu: Plac Powstańców Warszawy 1, skr. Poczt. 419, 00-950 Warszawa. Klient ma możliwość złożenia skargi na działalność Banku do Komisji Nadzoru Finansowego.

Kursy walut

Kursy walut2018-12-14 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1612
1 USD3.6874
1 CHF3.6726
1 GBP4.6127
więcej

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
Redyskonto Weksli NBP 1,75
Lombardowa NBP 2,50
więcej