Skip to main content
 • O Banku
 • Lista akceptowanych zakładów ubezpieczeń

Lista akceptowanych zakładów ubezpieczeń

MINIMALNY ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Bank akceptuje zawarte przez klienta ubezpieczenie jako zabezpieczenie ekspozycji kredytowej, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.

 • zakład ubezpieczeń (wystawca polisy) znajduje się na Liście Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank, dostępnej TUTAJ, oraz
 • umowa ubezpieczenia spełnia minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej

MINIMALNE KRYTERIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ W PRZYPADKU UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH:

 • maksymalna odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń nie powinna być mniejsza niż wartość rynkowa ubezpieczanego mienia, będącego przedmiotem zabezpieczenia kredytu;
 • ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować istotne ryzyka, jakie mogą wystąpić w czasie użytkowania rzeczy ruchomej lub nieruchomości (np. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku), chorób i upadków (dotyczy zwierząt), dewastacji, katastrofy budowlanej, ubezpieczenia casco (dotyczy: pojazdów, maszyn i urządzeń w ruchu z własnym napędem i bez własnego napędu, pojazdów szynowych, statków powietrznych, statków żeglugi morskiej i śródlądowej). Ocena istotności ryzyka zależy od rodzaju ubezpieczanego mienia oraz miejsca jego przechowywania;
 • umowa ubezpieczenia/polisa nie może zawierać klauzul umownych, które uniemożliwiają wypłatę znacznej części odszkodowań/świadczeń na poczet zabezpieczenia ryzyka Banku;
 • brak franszyz uniemożliwiających wypłatę znacznej części odszkodowań/świadczeń na poczet zabezpieczenia ryzyka Banku.

MINIMALNE KRYTERIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ W PRZYPADKU UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE:

 • polisa powinna zapewnić ochronę z tytułu śmierci:
 1. niespowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, co najmniej do 70 roku życia ubezpieczonego (z uwzględnieniem okresu kredytowania i wieku kredytobiorcy),
 2. spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem co najmniej do 80 roku życia ubezpieczonego (z uwzględnieniem okresu kredytowania i wieku kredytobiorcy);

suma ubezpieczenia powinna obejmować co najmniej kapitał kredytu w wysokości kwoty pozostałej do spłaty w dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego.