Rachunek płatny na każde żądanie

 • Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową.

  Rachunek dla osób fizycznych będących rezydentami, szkolnych kas oszczędnościowych oraz pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

  Wpłaty na książeczkę:

  1. Minimalna wysokość wpłaty na książeczkę wynosi 100 PLN,
  2. Wpłaty na książeczkę mogą być dokonywane w formie:
  • gotówkowej,
  • bezgotówkowej: przelewem z rachunków bankowych.

  Wypłaty z książeczki:

  1. Wypłaty z książeczki dokonywane są gotówkowo do rąk osoby uprawnionej.
  2. Osoba uprawniona podejmująca wkład obowiązana jest przedłożyć książeczkę oraz okazać ważny dokument stwierdzający tożsamość i złożyć w obecności pracownika Banku podpis na dokumencie wypłaty.
  3. W przypadku, gdy osobą podejmującą wkład jest opiekun lub kurator - wymagane jest również postanowienie sądu o ustanowieniu opieki lub kurateli.
  4. W placówkach Banku wypłata z rachunku płatnego na każde żądanie może być dokonana bezgotówkowo, po złożeniu przez osobę uprawnioną dyspozycji przelewu wraz z książeczką.

  Pliki do pobrania:

 • Rachunek płatny na każde żądanie w złotych dla osób fizycznych będących członkami Rad Rodziców i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

  Rachunek dla rad rodziców, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich itp.

  Rachunek służy do gromadzenia środków pieniężnych w złotych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.Rachunek ma charakter umiejscowiony, co oznacza, że jego obsługa wykonywana jest wyłącznie przez placówkę Banku prowadzącą rachunek.

  Pliki do pobrania:

 • Rachunek płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych

  Bank otwiera i prowadzi rachunki płatne na każde żądanie w następujących walutach wymienialnych: EUR, USD, GBP.

  Wpłaty na rachunki oraz wypłaty z tych rachunków mogą być dokonywane tylko w następujących walutach: EUR, USD, GBP, PLN.

  Minimalna wysokość wkładu oraz wpłat na rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie wynosi:

  • dolar amerykański(USD) - 20USD
  • euro (EUR) - 20EUR
  • funt brytyjski (GBP) - 20 GBP

  Pliki do pobrania:

  Przekazy w obrocie dewizowym przychodzące i wychodzące, będą realizowane do godziny 16.00. Przekazy otrzymane po tej godzinie będą traktowane jak otrzymane następnego dnia roboczego.