Zmiany w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym dokonaliśmy następujących zmian w Taryfie prowizji i opłat Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów detalicznych:

  1. od dnia 01 lipca 2021r. wprowadzamy opłatę za SMS autoryzacyjny w pakiecie ROR VIP w wysokości 0,25 zł za jeden SMS, przy czym udostępniamy jednocześnie pakiet 10 SMS bezpłatnych w miesiącu kalendarzowym. Posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych zachęcamy do zmiany formy autoryzacji z SMS na aplikację BS Go, korzystanie z której jest bezpłatne, a dodatkowo daje Klientom dostęp do szeregu przydatnych funkcji związanych z obsługą rachunku.
  2. z dniem 16 kwietnia 2021r. wycofujemy opłatę miesięczną za prowadzenie rachunku płatnego na każde żądanie w walucie obcej.

Z dniem 16 kwietnia 2021r. wycofujemy opłatę miesięczną za prowadzenie rachunku płatnego na każde żądanie w walucie obcej.

Jednocześnie informujemy, iż:

  1. Posiadacz rachunku ma prawo przed datą wejścia w życie zmian (01.07.2021 r.), wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
  2. Jeżeli Posiadacz rachunku zgłosi sprzeciw w zakresie proponowanych zmian, ale nie dokona wypowiedzenia umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.

Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją.